MR

Meedenken en meebeslissen op de basisschool van uw kind is de laatste jaren een heel
gewone zaak geworden. Terecht ook! U wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt. Die
medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet zegt, dat op
elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.

De MR heeft twee taken:
De eerste taak bestaat er uit dat de MR geïnformeerd is over wat er op de school speelt. Het
gaat hierbij over zaken die met het onderwijs en met het beleid te maken hebben. De MR kan
hierover ook adviezen geven. Daarnaast vormt de MR de schakel tussen het team en alle ouders
enerzijds en het bestuur van Qliq Primair Onderwijs anderzijds.

Op de agenda staan o.a.:
• Schoolgids, ondersteuningsplan, passend onderwijs, schoolplan en jaarplan
• Onderwijskundige doelstellingen, o.a. schoolontwikkelingen
• Financiën, meerjarenbegroting
• Personeelsbeleid en zaken rondom leerlingen
• Arbobeleid
• Inspectierapport, tevredenheidsenquête

De tweede taak is kennisnemen van de plannen en besluiten van het bestuur over zaken, die
voor alle scholen binnen Qliq Primair Onderwijs van belang zijn, zoals:
• Het financiële beleid
• Het personeelsbeleid
• Het toekomstbeleid, strategische beleid
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar, waarbij de directeur een adviserende rol
heeft. De bevoegdheden van de MR zijn in een reglement vastgelegd. De ouders worden op
basis van verkiezingen aangesteld. Wanneer u suggesties of ideeën heeft m.b.t. de MR, of
wanneer u zaken kwijt wilt, waarvan u vindt, dat ze in de MR besproken moeten worden, neem
dan gerust contact op met de leden van de MR.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
QliQ Primair Onderwijs heeft een GMR waar men onderwerpen bespreekt, die voor alle MR van
de scholen van het bestuur van belang zijn. De bevoegdheden van de GMR zijn in een reglement
vastgelegd. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te
maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het
bestuur.
 
Contact met de MR? Het emailadres is: mrkorenaar@qliqprimair.nl

Oudergedeelte MR:                                       Personeel gedeelte MR:
Sandra Levering                                            Bianca van Laarhoven
Manon van der Leest                                     Anne van Dijk
Dolf Scholten                                                 Janne Driessen
Leon Hesen